Användarvillkor

Användarvillkor för PainDrainer AB

 1. INLEDNING
  • Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för den tjänst (”Tjänsten”) som PainDrainer tillhandahåller genom webapplikationen PainDrainer (”Appen” eller ”PainDrainer App”) på PainDrainers hemsida paindrainer.com(”Hemsidan”) och som riktar sig till användare i Sverige och övriga EU (”Användaren”). PainDrainer som levererar Tjänsten är PainDrainer AB, org. nr. 559156-5196, Medicon Village, 223 81 Lund eller i framtiden deras respektive dotter- eller systerbolag (”PainDrainer”).
  • Genom att Användaren får tillgång till och använder Tjänsten accepterar Användaren att vara bunden och följa dessa Användarvillkor och PainDrainers integritetspolicy (”Integritetspolicyn”). Dessa Användarvillkor gäller alla besökare, Användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten. Om Användaren inte accepterar eller inte håller med om någon del av dessa Användarvillkor, kan Användaren inte komma åt och använda Tjänsten.
  • Endast Användare bosatta och med giltig postadress i Sverige eller inom EU äger rätt att använda Tjänsten.
 2. TJÄNSTEN
  • Tjänsten är en digital tjänst som hjälper Användaren att förstå sambandet mellan Användarens aktiviteter och Användarens smärta med syfte att minska smärtans påverkan på Användarens dagliga aktiviteter samt ge Användaren möjlighet att förbättra Användarens aktivitetsförmåga och därmed öka Användarens livskvalitet.
  • Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.
  • PainDrainer kommer vid Användarens användning av Tjänsten samla in känsliga personuppgifter om smärta och Användarens dagliga aktiviteter (”Användargenererat Material”) i enlighet med §9 och Integrationspolicyn.
 3. ANVÄNDARKONTON
  • För att använda Tjänsten måste Användaren skapa ett användarkonto hos PainDrainer (”Användarkonto”) och logga in på detta.
  • Användaren har rätt att utnyttja Tjänsten, utan kostnad, under fjorton (14) dagar efter det att Användaren skapat ett Användarkonto. Därefter, om Användaren önskar fortsätta att använda Tjänsten, kommer debitering ske, i enlighet med § 5.
  • När Användaren skapar ett Användarkonto kommer PainDrainer be Användaren om viss information om Användaren själv. Användarkontot är personligt och Användaren får inte överlåta Användarkontot till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom Användarkontot. Användaren är ansvarig för att skydda Användarens inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om Användaren har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till Användarkontot ska Användaren omedelbart meddela detta till PainDrainer. PainDrainer har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till Användarkontot om PainDrainer har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till Användarkontot eller att Användarkontot missbrukas.
  • PainDrainer har rätt att stänga av Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om PainDrainer har anledning att tro att Användaren bryter mot dessa Användarvillkor eller om Användarens användning av Användarkontot strider mot gällande lagstiftning eller har skadliga eller negativa effekter på Tjänsten.
 4. TILLÅTEN ANVÄNDNING
  • Användarens användning av Tjänsten får bara ske enligt det syfte och de villkor som framgår av Användarvillkoren. Förutsatt att Användaren inte bryter mot Användarvillkoren erhåller Användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten för dess avsedda syfte och för Användarens personliga och icke-kommersiella bruk. Användaren är alltid skyldig att följa de instruktioner som PainDrainer tillhandahåller för användandet av Tjänsten. PainDrainer förbehåller sig rätten att dra tillbaka rätten att nyttja Tjänsten om Användaren bryter mot något som stadgas i dessa Användarvillkor, nyttjar Tjänsten på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller på något annat sätt agerar vårdslöst eller uppsåtligt.
  • Användaren får endast använda Tjänsten för Användarens personliga, icke­ kommersiella bruk och får således inte delas med någon annan.
  • Användaren får inte, i sin helhet eller delar av, kopiera eller förändra Tjänsten, dekompilera, modifiera, utföra omvänd konstruktion (s.k. ”reverse engineering”) på Tjänsten eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av eller skapa andrahandsverk av mjukvaran, utöver vad lagen tillåter.
  • Användaren får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner, och liknande program, eller för automatisk avläsning av Tjänsten (”scraping”).
  • För att möjliggöra en korrekt identifiering och debitering, förbinder sig Användaren att förse PainDrainer med de korrekta och fullständiga uppgifter som krävs för Tjänsten, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress och uppgift om betalningssätt.
  • Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter, och andra uppgifter som Användaren förser PainDrainer med, uppdateras kontinuerligt så att dessa är korrekta och aktuella. Användaren förbinder sig vidare att inte skapa ett Användarkonto med en falsk eller missledande identitet.
  • Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Användarvillkor. Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för Tjänsten. PainDrainer tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på Användarens oaktsamhet.
 5. ERSÄTTNING OCH BETALNING
  • Användaren erbjuds att använda Tjänsten kostnadsfritt under de första fjorton (14) dagarna. Innan utgången av denna fjorton (14) dagarsperiod ska Användaren meddela om Användaren önskar fortsätta att använda Tjänsten och om Användaren önskar teckna ett en (1) månaders, tre (3) månaders eller tolv (12) månaders prenumeration i enlighet med de priser inkl. moms som anges vid tidpunkten för tecknandet av prenumerationen på Hemsidan. Betalning sker på prenumerationsperiodens första dag och debiteras samma dag nästkommande prenumerationsperiod. Den valda prenumerationen förnyas automatiskt när den gamla är slut. Om Användaren vill säga upp prenumerationen eller byta prenumerationsform görs detta i Kontoinställningar i Profil i Appen, se vidare §6.
  • Betalning sker genom vald betalningsmetod. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

5.2.1              Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

5.2.2              Faktura & delbetalning

I samarbete med Collector Bank erbjuder vi faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och fullständiga villkor om Collector Bank’s betalsätt hittar du på https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/1806CSE/Credit_terms_All_SE.pdf.

Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din angivna e-postadress. Du kan i efterhand välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på https://commerce.collector.se/Portal.

För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och vara minst 18 år gammal. Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare kontrollerar Collector att du har skött dina ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik.

En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysningar som tas av Collector Bank påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

För att se fullständiga villkor för Collector Bank faktura- och delbetalningstjänst se länkarna nedan:

– Collectors allmänna kreditvillkor för faktura och delbetalning (https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/1806CSE/Credit_terms_All_SE.pdf)

– Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

5.2.3              Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning

Collector Bank’s kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta Collector via e-post contactcenter@collectorbank.se eller via telefon på +46 010 161 01 00 måndag – fredag kl. 08:00-18:00, lör 10:00-16:00, sön 10:00-16:00.

Se också vanligt förekommande frågor och svar på https://www.collector.se/kundservice/handlat-pa-faktura/.

 1. UPPSÄGNING
  • Användaren har möjlighet att när som helst säga upp sin prenumeration genom att följa instruktionerna i Profil/Kontoinställningar i Appen, varvid Användarkontot stängs ned då prenumerationstiden löpt ut (”Avregistrering”). Uppsägning måste ske senast 7 dagar innan periodens slut. Vid Avregistrering kommer Användarens Personuppgifter (vilka är definierade i Integrationspolicyns §2 a) att bevaras i två (2) år för att underlätta ett snabbt återupptagande av Tjänsten.
  • Om Användaren avslutar Tjänsten och ber att Användarens Personuppgifter tas bort från PainDrainers databas så kommer Användarens Personuppgifter att raderas från PainDrainers databas (”Radering”).
  • Dessa Användarvillkor gäller så länge som Användaren har ett aktivt Användarkonto. Användarkontot är aktivt fram till den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) PainDrainer stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av PainDrainer.
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  • PainDrainer äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten eller förfogas av PainDrainer genom tredje parts licenser. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i Tjänsten. Allt sådant material tillfaller PainDrainer, således även material som tillgängliggörs av Användaren. Detta innebär bland annat att PainDrainer är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i avtalet ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.
  • Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan.
 3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  • Användarens privatliv och integritet är viktig för PainDrainer och PainDrainer kommer aldrig att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon utomstående få ta del av Användarens personuppgifter utan Användarens medgivande, eller utöver vad som uttryckligen framgår av Integritetspolicyn.
 4. RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL
  • Genom att Användaren får tillgång till och använder Tjänsten ger Användaren sitt uttryckliga samtycke till att PainDrainer, i enlighet med Integrationspolicyn, samla in Användargenererat Material i syfte att förbättra Tjänsten och för vetenskapliga forskningsändamål. PainDrainer kan komma att anonymisera Användargenererat Material så att de inte längre kan kopplas till Användaren. Därefter slås den anonymiserade informationen ihop med andra användares anonymiserade information (”Aggregerad Information”). Den Aggregerade Informationen används sedan för att förbättra Tjänsten genom att dra olika slutsatser. Den Aggregerade Informationen kan även komma att användas i forskningssyfte för att studera hur vissa levnadsvanor kan påverka sjukdomsaktivitet och tillstånd. Behandling av den Aggregerade Informationen för vetenskapliga forskningsändamål för forskningsprojekt ska ske i överensstämmelse med PainDrainers metodologiska och etiska standarder samt i enlighet med god praxis. I dessa fall lagras uppgifterna under PainDrainers ansvar.
  • Användaren ger också, genom att få tillgång till och använda Tjänsten, sitt uttryckliga samtycke till att PainDrainer därmed innehar en världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig, vederlagsfri och överlåtbar rätt att förfoga över, bearbeta, modifiera, lagra, publicera, distribuera, överföra, koda om, kopiera, presentera, visa upp och annars använda Aggregerad Information för att tillhandahålla Tjänsten.
 5. ANSVARSBEGRÄNSNING
  • Användarens användning av Tjänsten sker på Användarens eget ansvar och risk. Personer som lider av psykisksjukdom eller cancerrelaterad smärta ska inte använda Tjänsten.
  • PainDrainer lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande innehåll, tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt.
  • PainDrainer ansvarar inte för fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för. PainDrainer ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen. Under alla omständigheter ska PainDrainers totala ansvar gentemot Användaren, i samband med tillhandahållandet av Tjänsten eller tillämplig lagstiftning, vara begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tusen (1000) kronor.
  • Användaren bekräftar att Användaren är medveten om och godkänner att det kan uppstå situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av, men inte begränsat till, underhåll, fel eller andra omständigheter utanför PainDrainer kontroll. PainDrainer är inte ansvariga gentemot Användaren för några tredjepartskrav som riktas mot Användaren. Användaren förstår, godkänner och accepterar vidare att PainDrainer inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten.
  • I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar PainDrainer inte gentemot Användaren eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwill-förluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.
 6. SKYLDIGHET ATT HÅLLA PAINDRAINER SKADESLÖS
  • Användaren är ansvarig gentemot PainDrainer för all skada som åsamkas PainDrainer, eller tredje part, på grund av att Användaren bryter mot dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till missbruk av Tjänsten. Vidare åtar Användaren sig att hålla PainDrainer skadeslösa i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga juridiska kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som PainDrainer åsamkats på något sätt i relation till Användarens användning av Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Användarvillkor.
 1. ÄNDRING AV VILLKOREN OCH TJÄNSTEN
  • PainDrainer kan komma att göra ändringar i Användarvillkoren och Integritetspolicyn. Om PainDrainer gör väsentliga ändringar kommer PainDrainer att meddela Användaren utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på Hemsidan, via e-post eller via underrättelse i Tjänsten.
  • Vidare förbehåller PainDrainer sig rätten att när som helst besluta om att modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med PainDrainers tillhandahållande av Tjänsten, utan att i förväg underrätta Användaren härom, eller om så krävs på grund av ändringar i gällande lagstiftning eller via myndighetsbeslut. Användaren accepterar att PainDrainer inte ansvarar gentemot Användaren eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.
 1. ÖVERLÅTELSE

Användaren får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. PainDrainer kan överlåta och överföra dessa Användarvillkor till annan part utan Användarens samtycke och utan att i förväg underrätta Användaren härom.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Dessa Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Användarvillkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.

PainDrainer AB
Medicon Village
223 81 Lund, Sverige

support@paindrainer.com

Tel: 0766-324222

Senast uppdaterad december 2020