Integritetspolicy för Paindrainer AB

Vi på Paindrainer AB (”Paindrainer”) respekterar Användarens personliga integritet och behandlar endast Användarens personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”), och annan tillämplig integritetslagstiftning, t.ex. direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Det är viktigt att Användaren känner sig trygg när Användaren anförtror Paindrainer sina personuppgifter och Paindrainer har därför samlat information i denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) om hur Paindrainer arbetar för att ta tillvara Användarens rättigheter och integritet.

Syftet med den här Integritetspolicyn är att Användaren ska få veta hur Paindrainer behandlar Användarens personuppgifter och övrig inhämtad information, vad Paindrainer använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur Användaren kan ta tillvara sina rättigheter.

Integritetspolicyn riktar sig till Användare av den Tjänst som Paindrainer tillhandahåller genom vår Paindrainer app (”Appen”) och via hemsidan www.paindrainer.com (”Hemsidan”). Paindrainer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som Användaren lämnar vid användning av Paindrainers Tjänst via Appen och Hemsidan.

Denna Integritetspolicy gäller, förutom för Hemsidan och Appen, även för tillhandahållandet av Tjänsten och våra produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg eller resurser som tillhandahålls via Hemsidan eller Appen. Alla ords om börjar med Stor bokstav och som inte definierats i denna Integritetspolicy och vilka används i denna Integritetspolicy, skall ha samma innebörd som tillskrivs dem i de Användarvillkor som Användaren accepterat i samband med upprättandet av Användarkontot (”Användarvillkoren”).

Paindrainer kommer inte att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon annan få ta del av Användarens personuppgifter utan Användarens uttryckliga samtycke, eller utöver vad som uttryckligen framgår i denna Integritetspolicy. Användarens uttryckliga samtycke sker efter att Användaren har tagit del av Användarvillkoren och Integritetspolicyn (”Samtycke”). Om något är otydligt eller om Användaren har någon invändning mot hur Paindrainer hanterar Användarens personuppgifter kontakta Paindrainer gärna på [email protected].

Observera att Användaren inte är skyldig att förse Paindrainer med Användarens Personuppgifter. Om Paindrainer inte har Användarens Personuppgifter kommer Paindrainer emellertid inte att kunna förse Användaren med tillgång till Appen och Tjänsten.

1.         KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

a.       Den personuppgiftsansvarige för Användarens personuppgifter som samlas in via Hemsidan, Appen, Tjänsten eller Paindrainers sociala medier, enligt Art. 4(7) i GDPR är Paindrainer AB, Org. nr. 559156–5196, Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige. Den personuppgiftsansvarige nås via e-post ([email protected]) och Paindrainers dataskyddsombud nås via e-post ([email protected]).

2.         HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

a.       I samband med att Användaren skapar ett Användarkonto hos Paindrainer samlar Paindrainer in sedvanliga personuppgifter från Användaren. De sedvanliga personuppgifter som samlas in är Användarens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum (födelsedatum samlas in för att förhindra att underåriga ges tillträde till vår Tjänst) och debiterings- samt kontokortsinformation (”Sedvanliga Personuppgifter”). Paindrainer kommer även att samla in personuppgifter via Appen vilka avser uppgifter om diagnos och hälsodeklaration i enlighet med de frågor Paindrainer ställer, samt annan information som Användaren delar med Paindrainer vid Användarens användning av Tjänsten (”Användargenererat Material”). När Användaren besvarar frågor och loggar levnadsvanor kommer även smärta och dagliga aktiviteter behandlas och sparas som Användargenererat Material. För det fall Användaren, av en vårdgivare eller annan samarbetspartner så som företagshälsovård, har ordinerats att som en del av sin behandling använda Paindrainer, kommer Paindrainer även att behandla Användarens personnummer och uppgifter om vilken klinik som Användaren får behandling hos (”Klinikuppgifter”).

b.       Sedvanliga Personuppgifter, Användargenererat Materialoch Klinikuppgifter benämns i denna Integritetspolicy gemensamt som ”AnvändarensPersonuppgifter”.

c.       Nedan redogör Paindrainer närmare för de kategorier av personuppgifter Paindrainer behandlar, för vilka ändamål Paindrainer behandlar dem och vilka rättsliga grunder som Paindrainers behandling av Användarens personuppgifter stödjer sig på, inklusive hur länge uppgifterna om Användarensparas.

d.       Tillhandahållande av tjänsten                              
i.        Behandling
För att få tillgång till vissa tjänster på Hemsidan eller Appen måste Användaren skapa ett Användarkonto och då fullfölja vissa steg. Under dessa steg, kommer Användaren att behöva förse Paindrainer med Användarens Sedvanliga Personuppgifter. Paindrainer behandlar insamlade personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren, administrera Användarkonto samt för att kunna skicka viktiga meddelanden om Paindrainers tjänster och uppdateringar beträffande Hemsidan, Appen, Tjänsten eller om ställningen på Användarkontot. Appen och Tjänsten erfordrar även behandling av Användarens Användargenererade Material så som hälsorelaterade uppgifter, t.ex. information om Användarens smärta och dagliga aktiviteter.                             
ii.        Laglig grund
Sådan behandling av Användarens Sedvanliga Personuppgifter och Användargenererat Material är nödvändig för utförandet av Tjänsten. Den rättsliga grunden för sådan behandling (utöver hälsouppgifter, se nedan) av Användarens Personuppgifter är därför Art. 6(1)(b) GDPR, det vill säga för att Paindrainer ska kunna uppfylla Användarvillkoren avseende Tjänsten med Användaren (se Användarvillkoren). Observera att utan sådan information har Paindrainer inte möjlighet att utföra de tjänster som beskrivs ovan. Paindrainer kommer endast att behandla hälsorelaterade uppgifter med Användarens uttryckliga Samtycke enligt Art. 9(2)(a) GDPR.                           
iii.        Lagring
Paindrainer sparar personuppgifterna så länge som Användaren har ett Användarkonto till Tjänsten. Vid Avregistrering av Användarkonto sparas Sedvanliga Personuppgifter och Användargenererat Material, i sex (6) månader, för att underlätta ett snabbt återupptagande av Tjänsten. Under förutsättning att Användaren har samtyckt till det använder Paindrainer dessutom Användargenererat Material för att ta fram Aggregerad Information (se avsnitt f) denna Aggregerade Information kommer lagras i enlighet med avsnitt f. Vid Användarens önskemål om Radering kommer Paindrainer permanent förstöra Användarens Personuppgifter (se avsnitt 6). Dock kommer Sedvanliga Personuppgifter sparas när tvingande lag så kräver, såsom bokföringslagen. När tiden för den tvingande lagen löper ut raderas Sedvanliga Personuppgifterna.

e.    Utveckling av Hemsidan, Appen och Tjänsten                              
i.        Behandling
Paindrainer analyserar Användarens användning av Tjänsten för att förbättra Tjänsten för användare och utveckla nya produkter och tjänster. Paindrainer samlar automatiskt in information, inklusive personuppgifter när Användaren besöker Paindrainers Hemsida eller använder Appen och Tjänsten. De personuppgifter som då samlas in är Användarens IP-adress, typ av webbläsare, operativsystem, felloggar, och annan liknande information. Dessa personuppgifter används av Paindrainer för att analysera trender, administrera Hemsidan och Appen samt för att övervaka och samla in allmän information om dess användning.                             
ii.        Laglig grund
Den rättsliga grunden för en sådan behandling av Användarens Personuppgifter är Paindrainers legitima intresse (Art. 6(1)(f) GDPR) för att Paindrainer ska kunna skräddarsy innehållet i Tjänster i linje med Användarnas önskemål och ytterligare förbättrar Hemsidan, Appen, Tjänsten eller nya produkter.                        
iii.        Lagring
Paindrainer behandlar och sparar Användarens personuppgifter under en period om sex (6)månader efter det att uppgifterna samlades in.

f.     Paindrainers deltagande i forskningsstudier och utveckling av Tjänsten                              
i.        Behandling
För detfall Paindrainer deltar i forskningsstudier kommer Paindrainer att anonymiseraAnvändargenererat Material så att de inte längre kan kopplas till Användarenoch sedan dela detta med forskningspartners i enlighet med nedan. Anonymiseringsker automatikt utan insyn från någon anställd personal hos Paindrainer ellerhos anlitad tredje part. Därefter slås den anonymiserade informationen ihop medandra användares anonymiserade information – detta kallas (”Aggregerad Information”). Den Aggregerade Informationen kan komma att användas iforskningssyfte för att studera hur vissa levnadsvanor kan påverkasjukdomsaktivitet och tillstånd m.m. Den Aggregerade Informationen användsdessutom för att förbättra Tjänsten genom att dra olika slutsatser.                             
ii.        Laglig grund
Genom attAnvändaren får tillgång till och använder Tjänsten ger Användaren Samtycke tillatt Paindrainer, samla in och avanonymisera Användargenererat Material i syfteatt förbättra Tjänsten och för vetenskapliga forskningsändamål. Behandling avden Aggregerade Informationen för vetenskapliga forskningsändamål förforskningsprojekt ska ske i överensstämmelse med gällande lagar, Paindrainersmetodologiska och etiska standarder samt i enlighet med god praxis. I dessafall lagras uppgifterna under Paindrainers ansvar.                           
iii.        Lagring
Paindrainerbehandlar och sparar Användarens personuppgifter under en period om tio (10) årnär data används för kliniska studier.

g.    Överföring av rapport över Aggregerad Information till arbetsgivare                              
i.        Behandling
Under förutsättning att Paindrainer och din arbetsgivare har ingått avtal om uppföljning av användandet av Appen kommer en rapport innehållandes Aggregerad Information delas din arbetsgivare. Den rapport som överförs kommer vara anonymiserad och kommer därmed inte innehålla några personuppgifter.

h.    Marknadsföringsutskick                              
i.        Behandling
För att kunna marknadsföra Tjänsten eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten kommer Sedvanliga Personuppgifter och/eller Aggregerad Information i vissa fall att behandlas i marknadsföringssyfte.            
ii.        Laglig grund
Om Paindrainer beslutar att genomföra en sådan marknadsföring, så kommer Användaren kontaktas i förväg om Användarens Samtycke krävs för användning av Sedvanliga Personuppgifter. Observera att Användaren när som helst kan invända mot Paindrainers behandling av Användarens Personuppgifter i marknadsföringssyfte (se vidare nedan under ”Användarens rättigheter”).                           
iii.        Lagring
Paindrainer behandlar och sparar Användarens personuppgifter under en period om sex (6)månader efter det att uppgifterna samlades in.

i.     Överföring av personuppgifter från och till behandlande klinik och andra samarbetspartners                              
i.     Behandling
För det fall Användaren, av en vårdgivare eller annan samarbetspartner, så som företagshälsovård, har ordinerats att som en del av sin behandling använda Paindrainer, behandlar Paindrainer insamlade personuppgifter för att kunna dela Användargenererat Material och Klinikuppgifter med Användarens behandlande klinik. Sådan behandling avseende Användarens Personuppgifter sker för att underlätta och bidra till Användarens rehabiliteringsplan, som har tagits fram av Användarens behandlande klinik.                                
ii.     Laglig grund
AnvändargenereratMaterial och Klinikuppgifter kommer enbart behandlas och överföras efterAnvändarens uttryckliga Samtycke.                           
iii.     Lagring
Paindrainer kommer radera den data som har delats med samarbetspartners när du har tagit bort ditt konto. Användargenerat Material lagras i enlighet med punkt d ovan.

j.    Kontroll av medlemskap i organisation
i.
Behandling
Paindrainer kan komma att inhämta uppgifter om Användarens medlemskap i viss organisation, för det fall att Användaren har getts tillgång till Appen och Tjänsten via sådant medlemskap. Syftet med behandlingen att säkerställa att Paindrainer ska tillhandahålla Appen och Tjänsten till Användaren enligt tillämpliga villkor. Uppgifterna inhämtas från aktuell organisation i enlighet med avtal mellan Paindrainer och organisationen.
ii. Laglig grund
Uppgift om medlemskap i viss organisation behandlas med stöd av Art. 6(1)(b) GDPR, det vill säga för att Paindrainer ska kunna uppfylla Användarvillkoren avseende Tjänsten med Användaren (se Användarvillkoren)
iii. Lagring
Uppgift om medlemskap i viss organisation lagras endast under den tid uppgiften är nödvändig för att en ändamålsenig kontroll av medlemskap ska kunna genomföras. Därefter raderas uppgiften.

i. Kontakt med Paindrainer                              
i.        Behandling
Om Användaren kontaktar Paindrainer kommer Paindrainer att kommunicera med Användaren med svar på frågor, för att tillhandahålla begärda tjänster, och för att hantera abonnemanget på Tjänsten. Paindrainer kommer att kommunicera med Användaren via e-post, telefon eller Appen, i enlighet med Användarens önskemål.                             
ii.        Laglig grund
Sådan behandling av Användarens personuppgifter är nödvändig för utförandet av Paindrainers tjänster, den rättsliga grunden för sådan behandling av Användarens Personuppgifter är därför Art. 6(1)(b) GDPR. Observera att Användaren enligt Användarvillkoren är skyldig att förse Paindrainer med sådana personuppgifter och att utan sådana personuppgifter kommer Paindrainer inte kunna skicka kundtjänstrelaterade meddelanden till Användaren.                           
iii.        Lagring
Paindrainer behandlar och sparar Användarens personuppgifter under en period om två (2) år efter det att uppgifterna samlades in.

3.     SÄKERHETSÅTGÄRDER 

a.      Paindrainer vidtar säkerhetsåtgärder för att tillse att Paindrainers hantering av Användarens personuppgifter sker på ett säkert sätt. Som exempel är de system i vilka personuppgifterna lagras bara tillgängliga för Paindrainers anställda och tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för att fullgöra sina uppdrag. Dessa är även informerade om vikten av säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter Paindrainer behandlar. Paindrainer vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och säkerhetsnormer för att skydda Användarens personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Paindrainer övervakar även sina system för att upptäcka sårbarheter. 

4.         MOTTAGARE AV ANVÄNDARENS PERSONUPPGIFTER

a.      För att kunna driva Paindrainer på bästa sätt kan Paindrainer behöva dela Användarens Personuppgifter med externa tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för Paindrainers räkning. De behandlar användardata och bidrar till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna Integritetspolicy och de specifika syften som beskrivits ovan underavsnitt 2. Exempel på tjänsteleverantörer Paindrainer arbetar med är Användarens behandlande klinik, server och internettjänster. Om en tredje part behandlar Användarens Personuppgifter för Paindrainers räkning är den bunden av ett biträdesavtal innehållandes säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med GDPR och tillämplig integritetslagstiftning. Observera att det är Paindrainer som ansvarar för Användarens Personuppgifter och övrig information i relation till Tjänsten och att ingen tredjepartstjänst får några ytterligare rättigheter än vad Paindrainer får enligt denna Integritetspolicy. Vid överföring till Användarens behandlande klinik från Paindrainer så ansvarar Paindrainer för Användarens Personuppgifter och övrig information. Vid överföring av personuppgifter från Användarens behandlande klinik till Paindrainer såansvarar den behandlande kliniken för Användarens Personuppgifter och övrig information.

5.         ÖVERFÖRING TILL TREDJELÄNDER UTANFÖR EU/EES

a.      Paindrainer har som mål att alltid behandla Användarens personuppgifter inom EU/EES. Eftersom en del av Paindrainers leverantörer arbetar internationellt kommer Användarens personuppgifter att överföras till länder utanför EU/EES enligt de avtal Paindrainer har med leverantörerna. Paindrainer har i sådana fall en skyldighet att se till att överföringen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs, t.ex. genom en försäkran om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, eller genom att säkerställa att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i form av t.ex. standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat och ytterligare lämpliga åtgärder för att tillvarata Användarens rättigheter och friheter.

b.      Via följande länk hittas information om de länder utanför EU/EES som EU-kommissionen beslutat uppfyller en adekvat skyddsnivå för tillåten överföring av personuppgifter: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv  

c.      Via följande länk hittas de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om:                 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv

d.      De länder utanför EU/EES som Paindrainers leverantörer för närvarande överför personuppgifter till är följande: USA.

6.         ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER  

a.      När Paindrainer behandlar Användarens Personuppgifter har Användaren som registrerad flera rättigheter. Användaren har rätt att när som helst ta kontakt med Paindrainer gällande Användarens Personuppgifter, och om Användaren vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan, eller begära mer information om dessa, når Användaren Paindrainer enklast på [email protected]

b.     Paindrainer ber Användaren observera att Användarens rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämpligdataskyddslagstiftning och att det i förekommande fall kan föreligga undantag från rättigheterna. Paindrainer ber även Användaren observera att Paindrainer kan komma att behöva mer information från Användaren i syfte att bl.a. bekräfta Användarens identitet innan Paindrainer går vidare med en begäran om att utöva Användarens rättigheter.

c.      Rätten till tillgång 
Användaren har rätt att få veta vilka personuppgifter Paindrainer behandlar om Användaren. Om så är fallet har Användaren också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt ytterligare information om den aktuella behandlingen, såsom för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter samt vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till.  

d.      Rätten till rättelse 
Användaren har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om Användaren rättade. Användaren kan även ha rätt att komplettera ofullständiga uppgifter. 

e.      Rätten till radering 
Användaren kan begära att Paindrainer utan dröjsmål raderar Användarens personuppgifter om:
·       Personuppgifterna inte längre är nödvändiga förde ändamål de samlats in eller annars behandlats;
·       Paindrainers personuppgiftsbehandling sker med stöd av Användarens Samtycke och Användaren återkallar sitt Samtycke till behandlingen i fråga;
·       Användaren invänder mot behandling som Paindrainer genomför med stöd av intresseavvägning och Användarens invändning väger tyngre än Paindrainers eller annans berättigade intresse av behandlingen;
·       Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
·       Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.  

f.      Rätten till begränsning av behandling 
Användaren har rätt att begära att Paindrainer begränsar behandlingen av Användarens personuppgifter om:
·       Användaren bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger Paindrainer möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte;
·       Behandlingen är olaglig och Användaren motsätter sig att Paindrainer raderar Användarens personuppgifter och istället begär att Paindrainer begränsar användningen av dem;  
·       Paindrainer inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål de samlades in för, samtidigt som Användaren behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
·       Användaren invänt mot den behandling som Paindrainer genomför med stöd av intresseavvägning och väntar på kontroll av om Användarens invändning väger tyngre än Paindrainers eller annans berättigade intresse av att fortsätta med behandlingen. 

g.     Rätten att göra invändningar 
Användaren har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av Användarens personuppgifter som sker baserat på Paindrainers eller annans berättigade intresse. Om så sker måste Paindrainer, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än Användarens intressen, rättigheter och friheter.  

h.     Rätten till dataportabilitet 
Om Paindrainer behandlar Användarens personuppgifter med stöd av ett avtal med Användaren eller med stöd av Användarens Samtycke, har Användaren rätt att få ut de personuppgifter som Användaren lämnat till Paindrainer och som rör Användaren i ett elektroniskt format. Användaren har rätt att få uppgifterna i fråga överförda från Paindrainer direkt till annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt. Paindrainer ber Användaren observera att denna rätt till s.k. dataportabilitet inte omfattar sådana uppgifter som behandlas manuellt av Paindrainer.

i.       Användarens rätt att återkalla Användarens Samtycke              
Om Paindrainers behandling av Användarens personuppgifter grundar sig på Användarens Samtycke har Användaren alltid rätt att när som helst återkalla Samtycket. En återkallelse av Användarens Samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på Samtycket innan detta återkallades. Om Användaren vill återkalla ett Samtycke ber Paindrainer Användaren kontakta Paindrainer via de kontaktuppgifter som framgår av denna Integritetspolicy. Vänligen ange då i vilka delar Användaren vill återkalla Samtycket, det vill säga om det avser alla lämnade Samtycken eller bara något av dessa. 

7.         KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN 

a.     I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällandedataskyddslagstiftning. Om Användaren anser att Paindrainer behandlar Användarens personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar Paindrainer Användaren att i första hand kontakta Paindrainer så vi får möjlighet att se över Användarens synpunkter. Användaren kan dock alltid lämna in sitt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.  Användaren kan läsa mer om detta på Integritetsmyndighetens hemsida www.imy.se.  

8.         COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK

a.      Paindrainer samlar in information med hjälp av teknik såsom cookies och lokal lagring (t.ex. på Användarens webbläsare eller enhet). I den här Integritetspolicyn använder Paindrainer termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som Paindrainer lagrar i Användarens webbläsare eller enhet. Innan Paindrainer placerar några cookies har Användaren möjlighet att samtycka till vilka kategorier av cookies som placeras.

b.      Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator, mobiltelefon eller annan enhet när Användaren besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa Paindrainer att känna igen Användaren nästa gång som Användaren besöker Hemsidan, men också möjliggöra för Paindrainer att erbjuda en säkrare och mer driftsäker Tjänst.

c.      Paindrainer använder följande Cookies:                         
i.      Funktionella Cookies:
Paindrainer använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i Tjänsten, så att Användarens val och inställningar kommer att kommas ihåg när Användaren använder Tjänsten igen.                       
ii.      Cookies för analys:
Paindrainer använder Cookies för analys och för att mäta hur Paindrainers tjänster efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den information som Paindrainer samlar används för att underhålla och förbättra Tjänsten.                      
iii.      Cookies från tredje part:
Paindrainer kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrivs ovan. Tredjepartsleverantörer kan också komma att använda Cookies för vår räkning i enlighet med de syften som beskrivs ovan. Paindrainer använder en Cookie från Google Analytics och Firebase för att analysera hur Tjänsten används.

d.      De flesta webbläsare låter användaren välja hur cookies ska hanteras. Användaren kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot cookies, eller att ta bort vissa cookies. Om Användaren väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom den förutsätter att Cookies tillåts. Användaren kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida (www.pts.se.)

e.      För mer information om syftet med de olika cookies vi placerar hänvisar vi till den information som du kan ta del av innan du samtycker till vår placering av cookies. Paindrainer använder följande Cookies:

Nödvändiga Statistik Marknadsföring Oklassificerade Cookiebotcollect_fbppagead/1p-user-list/580653747/test_cookie_gaIDEtdCONSENT_ga_#pagead/landing  _gat_gcl_au  _gidads/ga-audiences   LAST_RESULT_ENTRY_KEY   nextId   requests   YtIdbMeta#databases   yt-remote-cast-available   yt-remote-cast-installed   yt-remote-connected-devices   yt-remote-device-id   yt-remote-fast-check-period   yt-remote-session-app   yt-remote-session-name  

9.         DATASKYDDSOMBUD

a.      Om Användaren har frågor om hur Paindrainer behandlar Användarens Personuppgifter, denna Integritetspolicy, övrigt vad gäller skyddet av integritet eller om Användaren önskar utöva någon av Användarens rättigheter, vänligen kontakta Paindrainer på e-post: [email protected].

10.       MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR

a.      Paindrainer kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Paindrainer gör väsentliga ändringar kommer Paindrainer att meddela Användaren utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på Hemsidan, via e-post eller via meddelande i Appen.

Senast uppdaterad oktober 2023