Användarvillkor för Paindrainer AB

Paindrainer AB

1. Inledning

1.1 Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för den tjänst (”Tjänsten”) som Paindrainer tillhandahåller genom webapplikationen Paindrainer (”Appen” eller ”Paindrainer App”) på Paindrainers hemsida www.paindrainer.com (”Hemsidan”) och som riktar sig till användare i Sverige, övriga EU samt USA (”Användaren”). Paindrainer som levererar Tjänsten är Paindrainer AB, org. nr. 559156-5196, Medicon Village, 223 81 Lund eller i framtiden deras respektive dotter- eller systerbolag (”Paindrainer”).

1.2 Genom att Användaren får tillgång till och använder Tjänsten accepterar Användaren att vara bunden av och följa dessa Användarvillkor. Användaren har även läst och förstått Paindrainers integritetspolicy (”Integritetspolicyn”). Dessa Användarvillkor gäller alla Användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten. Om Användaren inte accepterar eller inte håller med om någon del av dessa Användarvillkor, kan Användaren inte komma åt och använda Tjänsten.

1.3 Endast Användare bosatta och med giltig postadress i Sverige, inom EU samt i USA äger rätt att använda Tjänsten.

2. Tjänsten

2.1 Tjänsten är en digital tjänst som hjälper Användaren att förstå sambandet mellan Användarens aktiviteter och Användarens smärta med syfte att minska smärtans påverkan på Användarens dagliga aktiviteter samt ge Användaren möjlighet att förbättra Användarens aktivitetsförmåga och därmed öka Användarens livskvalitet.

2.2 Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

2.3 Paindrainer kommer vid Användarens användning av Tjänsten att samla in personuppgifter om smärta och Användarens dagliga aktiviteter (”Användargenererat Material”) i enlighet med § 11 och Integritetspolicyn

3. Användarkonton

3.1 För att använda Tjänsten måste Användaren skapa ett användarkonto hos Paindrainer (”Användarkonto”) och logga in på detta.

3.2 Användaren har rätt att utnyttja Tjänsten utan kostnad, under den tid som Paindrainer från gång till annan bestämmer, efter det att Användaren skapat ett Användarkonto. Därefter, om Användaren önskar fortsätta att använda Tjänsten, kommer debitering att ske i enlighet med § 5.

3.3 När Användaren skapar ett Användarkonto kommer Paindrainer att be Användaren om viss information om Användaren själv. Användarkontot är personligt och Användaren får inte överlåta Användarkontot till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom Användarkontot. Användaren är ansvarig för att skydda sina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om Användaren har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till Användarkontot ska Användaren omedelbart meddela detta till Paindrainer. Paindrainer har rätt att blockera tillgången till Användarkontot om Paindrainer har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till Användarkontot eller att Användarkontot missbrukas.

3.4 Paindrainer har rätt att stänga av Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om Paindrainer har anledning att tro att Användaren bryter mot dessa Användarvillkor eller om Användarens användning av Användarkontot strider mot gällande lagstiftning eller har skadliga eller negativa effekter på Tjänsten.

4. Tillåten användning

4.1 Genom att skapa ett Användarkonto får Användaren en icke-exklusiv, icke överförbar och fullt återkallningsbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten för dess avsedda syfte och för Användarens personliga och icke-kommersiella bruk i enlighet med dessa Användarvillkor. Användaren är alltid skyldig att följa de instruktioner som Paindrainer från tid till annan tillhandahåller för användandet av Tjänsten.

4.2 För att möjliggöra en korrekt identifiering och debitering, förbinder sig Användaren att förse Paindrainer med de korrekta och fullständiga uppgifter som krävs för Tjänsten, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

4.3 Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter, och andra uppgifter som Användaren förser Paindrainer med, uppdateras kontinuerligt så att dessa är korrekta och aktuella.

4.4 Användaren garanterar att Tjänsten inte kommer att nyttjas på sätt eller för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller dessa Användarvillkor. Användaren kommer inte att använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner, och liknande program, eller för automatisk avläsning av Tjänsten (”Scraping”).

4.5 Användaren ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för Tjänsten. Paindrainer tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Tjänsten som beror på Användarens oaktsamhet.

4.6 Vid missbruk av Tjänsten är Användaren skyldig att ersätta Paindrainer för den skada som uppkommit i samband med missbruket. Användaren ska vidare ersätta Paindrainer för den skada som uppstår med anledning av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller dessa Användarvillkor.

5. Ersättning och betalning

5.1 Användaren erbjuds att använda Tjänsten kostnadsfritt under den tidsperiod som bolaget bestämmer från tid till annan. Användaren kan köpa ett betalt abonnemang direkt från Paindrainer eller via en tredje part genom att betala en prenumerationsavgift i förväg. Avgiften gäller per det intervall som Användaren har fått information om före köpet (månad, kvartal, halvår eller år).  Betalning sker på den 14e dagen av den första prenumerationsperioden, varje användare har således rätt till 14 dagars ångerrätt.  Den valda prenumerationen förnyas automatiskt när den gamla är slut och om Användaren inte vill att prenumerationen ska förnyas måste Användaren meddela detta i enlighet med § 6.1. Om Användaren köper ett betalt abonnemang via en tredje part kan den tredje partens egna villkor, i tillägg till dessa villkor, gälla för Användarens användning av Tjänsten.  

5.2 Betalning sker genom angiven betalningsmetod.

5.2.1 Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Reservering av Användarens betalkort sker direkt, debitering sker efter prövoperiod. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Paindrainer har även rätt att debitera Användaren en påminnelseavgift samt inkassokostnader.

5.3 Vid upprepade förseningar eller vid väsentligt dröjsmål med betalningen har Paindrainer rätt att stänga av Användaren från Tjänsten.

Uppsägning

6.1 Paindrainer och Användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet om prenumeration på Tjänsten. Användaren har möjlighet att säga upp sin prenumeration genom att följa instruktionerna i Profil/Kontoinställningar i Appen, varvid Användarkontot stängs ned då prenumerationstiden löpt ut (”Avregistrering”). Uppsägning måste ske senast 7 dagar innan periodens slut. Vid Avregistrering kommer Användarens Personuppgifter (vilka är definierade i Integritetspolicyn § 2 a) att lagras i sex (6) månader för att underlätta ett snabbt återupptagande av Tjänsten.

6.2 Om Användaren avslutar Tjänsten och ber att Användarens Personuppgifter tas bort från Paindrainers databas så kommer Användarens Personuppgifter att raderas databasen (”Radering”).  

6.3 Dessa Användarvillkor gäller så länge som Användaren har ett aktivt Användarkonto. Användarkontot är aktivt fram till den dagen då (i) Användaren avregistrerar sig som Användare, (ii) Paindrainer stänger av Användaren från Tjänsten eller (iii) då Tjänsten av annan anledning stängs ner av Paindrainer.

7. Tredjepartsapplikationer

7.1 För att kunna nyttja delar av Tjänsten kan det krävas att Användaren har tillgång till en programvara eller tjänst som tillhandahålls av annan part än Paindrainer, inklusive sådan där rättigheterna tillkommer annan part än Paindrainer (”Tredjepartsapplikationer”) som Paindrainer anvisar. Användaren ansvarar själv för att genomföra installation och eventuella uppdateringar av sådana Tredjepartsapplikationer som krävs för användandet av Tjänsten. Användaren garanterar att nyttjandet av sådana Tredjepartsapplikationer sker i enlighet med villkoren för användandet av tredjepartsapplikationen.

7.2 Paindrainer ansvarar inte för fel i Tredjepartsapplikationer och garanterar inte heller funktionaliteten i sådana applikationer. För det fall fel uppstår i Tredjepartapplikationer ska de rapporteras direkt till leverantören av Tredjepartsapplikationen.

8. Tredjepartshemsidor

8.1 Hemsidan eller Tjänsten kan komma att länka till hemsidor som ägs av tredje part (”Tredjepartshemsidor”). Sådana Tredjepartshemsidor står utanför Paindrainers kontroll och Paindrainer ansvarar inte för dem. Paindrainer ansvarar inte heller för innehållet i Tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på Tredjepartshemsidor.

8.2 Användare och besökare av Hemsidan som klickar på länkar till Tredjepartshemsidor uppmanas att granska användarvillkor och integritetspolicy för dessa sidor. Allt nyttjande av material, tjänster eller annat, som återfinns på Tredjepartshemsidor sker på Användarens egen risk och Paindrainer tar inget ansvar för detta.

Immateriella rättigheter

9.1 Paindrainer äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till programvara och design samt allt material och innehåll som genereras i Tjänsten eller förfogas av Paindrainer genom tredje parts licenser. Användaren erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller till något av det material som skapas i Tjänsten. Detta innebär bland annat att Paindrainer är fortsatt ägare av samtliga sina immateriella rättigheter och kännetecken såsom upphovsrätter, mönsterskydd, varumärken och andra registrerade och icke-registrerade rättigheter. Inget i Användarvillkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren.

9.2 Material och annat innehåll som tillgängliggörs av Användaren i Tjänsten eller genereras i Tjänsten tillfaller Paindrainer. Om immateriella rättigheter skulle uppkomma som ett resultat av Användarens användning av Tjänsten tillfaller dessa immateriella rättigheter Paindrainer med ensamrätt.

9.3 Användaren äger inte rätt att kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompilera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten och inte heller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för annan. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att utföra omvänd konstruktion (s.k. ”Reverse engineering”) på Tjänsten eller dess komponenter.

10. Behandling av personuppgifter

10.1 För information om hur Användarens personuppgifter hanteras och hur cookies samlas in i samband med användning av Tjänsten hänvisas till Paindrainers Integritetspolicy.

11. Rättigheter till användargenererat material

11.1 Genom att Användaren får tillgång till och använder Tjänsten ger Användaren sitt uttryckliga samtycke till att Paindrainer, i enlighet med Integritetspolicyn, samlar in Användargenererat Material i syfte att förbättra Tjänsten och för vetenskapliga forskningsändamål. Paindrainer kan komma att anonymisera Användargenererat Material så att de inte längre kan kopplas till Användaren. Därefter slås den anonymiserade informationen ihop med andra användares anonymiserade information (”Aggregerad Information”). Den Aggregerade Informationen används sedan för att förbättra Tjänsten genom att dra olika slutsatser. Den Aggregerade Informationen kan även komma att användas i forskningssyfte för att studera hur vissa levnadsvanor kan påverka sjukdomsaktivitet och tillstånd. Behandling av den Aggregerade Informationen för vetenskapliga forskningsändamål för forskningsprojekt sker i överensstämmelse med gällande lagar, Paindrainers metodologiska och etiska standarder samt i enlighet med god praxis. I dessa fall lagras uppgifterna under Paindrainers ansvar.

Ansvarsbegränsning

12.1 Användarens användning av Tjänsten sker på Användarens eget ansvar och risk. Personer som lider av psykisk sjukdom, cancerrelaterad smärta eller migrän ska inte använda Tjänsten.

12.2 Paindrainer lämnar inte några garantier – direkta, underförstådda eller på annat sätt – rörande innehåll, funktion eller tillgänglighet av Tjänsten i övrigt. Paindrainer garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten och ansvarar inte för eventuella tekniska problem. Paindrainer kan inte garantera att tekniska fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för Användaren att använda Tjänsten. Paindrainer ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat följer av lag. Paindrainer är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till Användaren med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Paindrainers sida.

12.3 Användaren förstår, godkänner och accepterar att Paindrainer har rätt att när som helst implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten eller att göra ändringar i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls samt att Paindrainer inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten.

12.4 Notera att Tjänsten inte utgör hälso- och sjukvård, att Tjänsten inte är något diagnosverktyg och att Paindrainer inte är någon vårdgivare. Tjänsten är inte avsedd att ersätta råd eller beslut av hälso- och sjukvårdspersonal. Tjänsten är vidare inte avsedd för behandling av akuta skador eller sjukdomar. Paindrainer uppmanar Användaren att, vid akut sjukdom eller skada, ta direktkontakt med närmaste sjukhus eller annan vårdgivare.

12.5 I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar Paindrainer inte gentemot Användaren för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwill-förluster som uppkommer på grund av eller i samband med Användarens nyttjande av Tjänsten, det material som återfinns i Tjänsten eller andra användares nyttjande av Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller således även Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

12.6 Paindrainer ansvarar inte för fel som beror på Användaren eller något förhållande som Användaren ansvarar för.

12.7 Under alla omständigheter ska Paindrainers totala skadeståndsansvar gentemot Användaren, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till maximalt 0,5 prisbasbelopp (dvs. 26 250 kr baserat på 2023-års prisbasbelopp). Användarens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas utan onödigt dröjsmål och inom två (2) månader från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

13. Skyldighet att hålla PainDrainer skadelös

13.1 Användaren är ansvarig gentemot Paindrainer och ska hålla Paindrainer skadeslöst i relation till samtliga krav, kostnader (inklusive rimliga juridiska kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster som åsamkas Paindrainer, eller tredje part, på grund av att Användaren använder Tjänsten i strid mot gällande lagstiftning eller annars bryter mot dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till missbruk av Tjänsten.

14. Ändring av villkoren och tjänsten

14.1 Paindrainer kan när som helst komma att göra ändringar i Användarvillkoren och Integritetspolicyn. Om Paindrainer gör väsentliga ändringar kommer Paindrainer att meddela Användaren utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på Hemsidan, via e-post eller via underrättelse i Tjänsten. Eventuella ändringar träder i kraft då de har publicerats på Hemsidan, i Tjänsten eller Användaren på annat sätt har tagit del av ändringen. Användaren anses ha accepterat de nya villkoren genom fortsatt användning av Tjänsten. De nya Användarvillkoren ersätter då alla tidigare Användarvillkor.

14.2 Vidare förbehåller Paindrainer sig rätten att när som helst besluta om att modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent upphöra med Paindrainers tillhandahållande av Tjänsten, utan att i förväg underrätta Användaren härom, eller om så krävs på grund av ändringar i gällande lagstiftning eller via myndighetsbeslut. Användaren accepterar att Paindrainer inte ansvarar gentemot Användaren eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande. 


15. Överlåtelse

15.1 Användaren får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor.

15.2 För att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor har Paindrainer rätt att använda underleverantörer. Paindrainer kan även överlåta och överföra dessa Användarvillkor till annan part utan Användarens samtycke och utan att i förväg underrätta Användaren härom.


16. Force majeure

16.1 Om Paindrainers fullgörande av dess åtaganden enligt Användarvillkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Paindrainer inte kunnat råda över och vars följder Paindrainer inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, krig eller krigsfara, terroristattack, naturkatastrof, pandemi, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av sådan omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

17. Tillämplig lag och tvister

17.1 På dessa Användarvillkor, inklusive denna punkt, ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår med anledning av Användarvillkoren ska avgöras i svensk allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans.

18. Kommunikation och kontaktuppgifter

18.1 Användare har möjlighet att vända sig till Paindrainer på följande sätt:

Paindrainer AB
Medicon Village
223 81 Lund, Sverige

[email protected]
Tel: 0766-324222

18.2 Användaren accepterar att all kommunikation från Paindrainer, får ske elektroniskt. Paindrainer kan komma att ta kontakt med Användaren via e-post, meddelanden och push notiser via Applikationen, på sms eller via telefonsamtal. Meddelanden som har skickats till Användaren ska anses ha kommit Användaren tillhanda när Paindrainer har skickat dem.

Senast uppdaterad januari 2023